จำนวนผู้สมัครสอบที่ชำระเงิน สูงสุด 40 สาขาวิชา ราชมงคลธัญบุรี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนผู้สมัครสอบที่ชำระเงิน สูงสุด 40 สาขาวิชา ราชมงคลธัญบุรี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ 17, 2016
จำนวนผู้สมัครสอบที่ชำระเงิน สูงสุด 40 สาขาวิชา ราชมงคลธัญบุรี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ 25, 2016

จากจำนวนผู้สมัครสอบที่ชำระเงิน ทั้งหมด 14,543 คน 131 สาขา มีสาขาที่มีผู้สมัครสอบและชำระเงินสูงสุด
อันดับที่ 1 บช.บ.บัญชีบัณฑิต (ม.6/ปวช.) 1,019 คน
อันดับที่ 2 วศ.บ.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (10 สาขาวิชา) 828 คน
อันดับที่ 3 ทล.บ.เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 662 คน
อันดับที่ 4 คศ.บ.อาหารและโภชนาการ 589 คน
อันดับที่ 5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 558 คน
อันดับที่ 6 บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป 550 คน
อันดับที่ 7 สถ.บ.สถาปัตยกรรมร 541 คน
อันดับที่ 8 บธ.บ.การตลาด 529 คน
อันดับที่ 9 ศศ.บ.การจัดการการโรงแรม 437 คน
อันดับที่ 10ศศ.บ.การท่องเที่ยว 428 คน

สรุปจากยอดผู้สมัครที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

20160223-entrance59-edit-01

Comments are closed.