จำนวนผู้สมัครสอบที่ชำระเงิน สูงสุด 40 สาขาวิชา ราชมงคลธัญบุรี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนผู้สมัครสอบที่ชำระเงิน สูงสุด 40 สาขาวิชา ราชมงคลธัญบุรี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ 23, 2016
จำนวนผู้สมัครสอบที่ชำระเงิน สูงสุด 40 สาขาวิชา ราชมงคลธัญบุรี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ 29, 2016
จากจำนวนผู้สมัครสอบที่ชำระเงิน ทั้งหมด 17,549 คน 131 สาขา มีสาขาที่มีผู้สมัครสอบและชำระเงินสูงสุด

อันดับที่ 1 บช.บ.บัญชีบัณฑิต (ม.6/ปวช.) 1,192 คน
อันดับที่ 2 วศ.บ.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (10 สาขาวิชา) 1,033 คน
อันดับที่ 3 ทล.บ.เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 799 คน
อันดับที่ 4 คศ.บ.อาหารและโภชนาการ 718 คน
อันดับที่ 5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 688 คน
อันดับที่ 6 บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป 653 คน
อันดับที่ 7 บธ.บ.การตลาด 644 คน
อันดับที่ 8 สถ.บ.สถาปัตยกรรม 633 คน
อันดับที่ 9 ศศ.บ.การจัดการการโรงแรม 559 คน
อันดับที่ 10 ศศ.บ.การท่องเที่ยว 541 คน

สรุปจากยอดผู้สมัครที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

20160224-entrance59-01

Comments are closed.