จำนวนผู้สมัครสอบที่ชำระเงิน สูงสุด 40 สาขาวิชา ราชมงคลธัญบุรี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนผู้สมัครสอบที่ชำระเงิน สูงสุด 40 สาขาวิชา ราชมงคลธัญบุรี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ 25, 2016
รายงานแสดงจำนวนน.ศ.ตามสถานะการลงทะเบียน
ตุลาคม 4, 2016
จากจำนวนผู้สมัครสอบที่ชำระเงิน ทั้งหมด 20,734 คน 131 สาขา มีสาขาที่มีผู้สมัครสอบและชำระเงินสูงสุด
อันดับที่ 1 บช.บ.บัญชีบัณฑิต (ม.6/ปวช.) 1,374 คน
อันดับที่ 2 วศ.บ.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (10 สาขาวิชา) 1,266 คน
อันดับที่ 3 ทล.บ.เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 944 คน
อันดับที่ 4 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 819 คน
อันดับที่ 5 คศ.บ.อาหารและโภชนาการ 803 คน
อันดับที่ 6 บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป 764 คน
อันดับที่ 7 บธ.บ.การตลาด 759 คน
อันดับที่ 8 สถ.บ.สถาปัตยกรรม 745 คน
อันดับที่ 9 ศศ.บ.การจัดการการโรงแรม 675 คน
อันดับที่ 10 ศศ.บ.การท่องเที่ยว 660 คน

สรุปจากยอดผู้สมัครที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

20160229-entrance59-01

Comments are closed.