เกี่ยวกับ ของฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง ( Information center ) จัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ ปี 2555 ต่อมาในปี 2562 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ (Information Center) อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้กลุ่มงานบริการสารสนเทศได้รับมอบหมายภาระงาน ดังนี้

1. พัฒนาและดูแลระบบฐานช้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ

2. ให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล (Information Center)

3. ดูแลและประสานงานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP), ระบบระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน, ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office), ระบบบริการการศึกษา

4. ดูแลประสานงานระบบจัดการหอพักสวัสดิการบุคลากร

5. Admin ดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ผู้อนุมัติการโอนจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอกนิกส์ และดูแลระบบ Krungsri Cashlink กำหนดเลข Suffix เพื่อใช้ในการสร้าง QR Code

6. Admin ดำเนินการเพิ่มเครดิตระบบ SMS

7. พัฒนาและดูแลระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต