ตุลาคม 5, 2016

รายงานจำนวนน.ศ. ตามคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)

STD-RP-008 : รายงานจำนวนน. […]
ตุลาคม 4, 2016

รายงานจำนวนน.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามคณะ/สาขา

STD-RP-005 : รายงานจำนวนน. […]
ตุลาคม 4, 2016

รายงานเปรียบเทียบรายได้, ยอดค้างชำระ และ % ค้างชำระ จำแนกตามชั้นปี

STD-RP-002 : รายงานเปรียบเ […]
ตุลาคม 4, 2016

รายงานแสดงจำนวนน.ศ.ตามสถานะการลงทะเบียน

STD-RP-001 : รายงานแสดงจำน […]