ตุลาคม 5, 2016

รายงานจำนวนบุคลากร จำแนกตามระดับการศึกษา/ประเภทบุคลากร/หน่วยงาน

HRM-RP-006.1 : รายงานจำนวน […]
ตุลาคม 5, 2016

รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งและหน่วยงาน

HRM-RP-007 : รายงานจำนวนบุ […]
ตุลาคม 5, 2016

รายงานจำนวนน.ศ. ตามคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)

STD-RP-008 : รายงานจำนวนน. […]
ตุลาคม 5, 2016

รายงานอัตรากำลัง จำแนกตามกลุ่มงาน

HRM-RP-002 : รายงานอัตรากำ […]