ติดต่อเรา

Information Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. 0-2549-4441-2 โทรสาร 0-2549-4443
E-mail : isc@rmutt.ac.th
Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-Information Center